Ochrana pred bleskom STN EN 62305-1 až 4

Blesk predstavuje jednu z najvýraznejších a najdeštruktívnejších prírodných síl. Pre ľudí a ich majetok je nevyhnutné chrániť sa pred jeho následkami. Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako to dosiahnuť, je inštalácia hromozvodu. Tento článok sa zameriava na výhodu základového uzemňovača a dáva do pozornosti 4 edície Ochrany pred bleskom STN EN 62305-1 až 4.

Základový uzemňovač zaliaty v základoch

Jedná sa o moderný prístup k uzemňovaniu, kde sú vodivé komponenty (pásovina, guľatina a svorky SR 02 a SR 03) zahrnuté priamo do betónových základov stavby. Tento systém zabezpečuje dlhodobú a efektívnu ochranu pred bleskom.

Výhody základového uzemňovača:

 • Rovnomerné rozloženie prúdu: Optimalizuje rozloženie prúdu blesku a znižuje riziko vzniku lokálnych preťažení.

 • Vysoká korózna odolnosť: Betón poskytuje fyzickú bariéru proti vlhkosti a iným korozívnym faktorom z vonkajšieho prostredia.

 • Nižšie náklady na inštaláciu: V prípade nových stavieb môže byť integrácia základového uzemňovača do základov ekonomicky výhodnejšia.

 • Efektívnejšie uzemnenie: Vďaka väčšej ploche kontaktu s pôdou zabezpečuje rýchlejšie a účinnejšie odvedenie energie blesku do zeme.

 

Ochrana pred bleskom: Všeobecný prehľad noriem STN EN 62305

Blesk predstavuje vážnu hrozbu pre ľudí, stavby a elektrické systémy. Preto je dôležité pochopiť, ako sa pred ním chrániť. Národná norma STN EN 62305, ktorá sa skladá z niekoľkých častí, poskytuje podrobný návod na ochranu pred bleskom.


Časť 1: Všeobecné princípy

Všeobecné princípy sa venujú základnému porozumeniu fyzikálnym vlastnostiam blesku, jeho interakciám so stavbami a pôsobeniu na okolité prostredie. Dôležité aspekty zahŕňajú:

 • Charakteristika blesku: Rozdelenie na primárne a sekundárne bleskové impulzy.
 • Mechanizmus vzniku a šírenia blesku.
 • Metódy hodnotenia rizika blesku pre konkrétne umiestnenie alebo štruktúru.

Časť 2: Manažérstvo rizika

Efektívna ochrana pred bleskom si vyžaduje riadenie rizika. V tejto časti sa zameriavame na:

 • Identifikáciu potenciálnych rizík spojených s bleskom.
 • Hodnotenie týchto rizík v kontexte konkrétnej štruktúry alebo umiestnenia.
 • Vývoj stratégií na minimalizáciu týchto rizík, vrátane technických a organizačných opatrení.

Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

Blesk môže spôsobiť vážne škody na stavbách a dokonca aj ohrozenie ľudských životov. Preto táto časť normy zdôrazňuje:

 • Potenciálne hrozby pre ľudí v dôsledku priameho úderu blesku.
 • Metódy na ochranu stavieb pred fyzickým poškodením, ako sú bleskozvody a uzemňovacie systémy.
 • Postupy pre bezpečnostné opatrenia v prípade búrkových aktivít.

Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

Elektrické a elektronické systémy sú mimoriadne náchylné na prepätie spôsobené bleskom. Táto časť sa zameriava na:

 • Riziká spojené s prepätím v elektrických a elektronických systémoch.
 • Metódy ochrany, vrátane prepäťových ochranárov a izolačných systémov.
 • Návrh a inštalácia elektrických systémov s cieľom minimalizovať riziko poškodenia od blesku.

V závere je dôležité zdôrazniť, že účinná ochrana pred bleskom si vyžaduje komplexný prístup, ktorý kombinuje pochopenie fyzikálnych vlastností blesku, riadenie rizika, technické opatrenia a bezpečnostné protokoly. Norma STN EN 62305 ponúka komplexný rámec pre tieto aktivity a je kľúčovým zdrojom informácií pre odborníkov v oblasti elektrických a stavebných inžinierstiev.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz