Obchodné podmienky platné do 30.9.2023


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ELMIT, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 143/169, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO : 46 143 297, IČ DPH: SK2023247666, zapísaná v OR OS Prešov I. oddiel Sro, vložka 24330/P, (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom E-Shopu www.elmit.sk (ďalej len obchod).
 
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
 
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 
 
II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
 
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
 
5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 500,00 EUR žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 
6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 1000,00 EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo, alebo platbu platobnou kartou ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.
 
7. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese elmit@elmit.sk, resp. telefonicky na čísle 057/3811427, 0908 107 200.
 
8. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom.
 
9. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.
 
10. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. V zmysle ustanovenia § 7 a 8  Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji  má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo nim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením napr. listom zaslaným na adresu Predávajúceho : ELMIT, s.r.o., M. R. Štefánika 143/169, 09301 Vranov nad Topľou alebo e-mailom na e-mailovu adresu Predávajúceho: elmit@elmit.sk . Na tento účel môže použiť formulár na odstúpenie, ktorý je prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, keď Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

11. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle Predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : ELMIT, s.r.o., M. R. Štefánika 143/169, 09301 Vranov nad Topľou. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.

 

12. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Kupujúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v Odstúpení od zmluvy alebo poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 

13. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok v zákonnej lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.
 
 
III. Dodacie podmienky a termíny
 
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (prepravné spoločnosti), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od prevádzkovateľa obchodu.
 
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Informácie o dopravnom sú uvedené pri výbere spôsobu doručenia tovaru.
 
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Tovar skladom objednaný do 14:20 je odosielaný spravidla v deň objednávky a doručený nasledujúci pracovný deň. Tovar objednávaný po 14:20 je expedovaný nasledujúci pracovný deň. Tovar ktorý skladom nie je má informáciu o dodacej dobe. V odôvodnených prípadoch ak tovar nie je skladom na Slovensku sa môže dodacia doba zdvojnásobiť. Zákazník pri sumarizácii objednávky má možnosť určiť či požaduje dodať iba kompletnú dodávku. V takomto prípade bude zásielka odoslaná až po jej kompletnom vyskladnení. O tom bude zákazník informovaný.
 
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
 
 
IV. Kúpna cena a platby

1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky.
 
3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.
 
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. II ods. 5 týchto pravidiel.
 
5. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 
6. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:
    • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra
    • prevodom na bankový účet prevádzkovateľa
    • platobnou kartou prostredníctvom internetu
    • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
 
 
V. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa.
 
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, alebo funkčnou chybou.
 
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 
5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
 
6. Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou alebo budú uschované.
 
 
VI. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu

1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
 
2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného informuje na stránkach www.elmit.sk.
 
3. Prevádzkovateľ upravuje konštanty a nastavenia obchodu, ktoré umožňujú kupujúcemu výhodnejšie nákupy. O týchto nastaveniach informuje na týchto stránkach.

 
 
VII. Bezpečnosť a ochrana informácií

1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

 

2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 
 
VIII. Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
 

IX. Alternatívne riešenie sporov


1.  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: elmit@elmit.sk 

2.  Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3.  Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4.  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

5.  Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7.  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.  Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


X. Záverečné a prechodné ustanovenie

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

5. Platnosť týchto obchodných podmienok končí 30.9.2023.
 


ELMIT, s.r.o.

 

 

Pre zobrazenie obchodných podmienok, ktoré sú aktuálne od 1.10.2023, kliknite tu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz