Prúdové chrániče

Prúdové chrániče: Podrobná analýza a klasifikácia

1. Úvod

Bezpečnosť je kľúčovým aspektom pri návrhu a inštalácii elektrických systémov. Prúdové chrániče sú jedným z hlavných nástrojov v boji proti možným elektrickým nebezpečenstvám, poskytujúc ochranu pre ľudí, zvieratá a majetok.

2. Základný princíp fungovania

Prúdové chrániče detekujú nesúlad medzi prúdom vstupujúcim a vychádzajúcim z elektrickej inštalácie. Ak sa rozdiel prúdov dostane nad prednastavenú hodnotu, chránič okamžite vypne napájanie.

3. Typy a klasifikácia prúdových chráničov

3.1 Klasifikácia podľa typu rozdielového prúdu

 • Typ AC: Detekuje sinusové striedavé rozdielové prúdy.
 • Typ A: Detekuje sinusové striedavé a pulzné jednosmerné rozdielové prúdy.
 • Typ B: Reaguje na sinusové striedavé, pulzné jednosmerné a hladké jednosmerné rozdielové prúdy.
 • Typ B+: Vylepšená verzia typu B s detekciou vysokofrekvenčných rozdielových prúdov.

3.2 Klasifikácia podľa vypínacieho času - krátkodobé a selektívne oneskorenie v prúdových chráničoch

Prúdové chrániče sú často vybavené funkciami oneskorenia, aby sa zabránilo nežiaducemu vyplneniu pri dočasných alebo krátkodobých prudkých nárastoch prúdu. Tieto funkcie sú známe ako krátkodobé a selektívne oneskorenia.

 • Okamžité prúdové chrániče: Reagujú do 40ms.
 • S oneskorením: Majú vypínací čas väčší ako 40ms čo je obzvlášť užitočné v priemyselných aplikáciách, kde môže dochádzať k krátkodobým prúdovým špičkám.
 1. Krátkodobé oneskorenie - K (Short Time Delay, STD)

Krátkodobé oneskorenie je funkcionalita, ktorá umožňuje prúdovému chrániču vydržať krátkodobý prechodný preťažovací prúd (napr. pri spustení motoru) bez vyplnenia. Týmto spôsobom sa zabráni nežiaducemu vyplneniu v prípade krátkodobých preťažení, ktoré by inak mohli nesprávne vyplniť chránič.

 1. Selektívne oneskorenie - S (Selective Time Delay, STD)

Selektívne oneskorenie umožňuje koordináciu medzi viacerými prúdovými chráničmi v sérii. Idea spočíva v tom, že pri chybe sa najprv vypne chránič najbližšie k chybe, zatiaľ čo ostatné chrániče v sérii zostávajú zapnuté, pokiaľ je to možné. Týmto spôsobom sú odstávky obmedzené len na časť systému, ktorá je skutočne postihnutá chybou, a zvyšok systému pokračuje v normálnom prevádzkovom režime.

Výhody selektívneho oneskorenia:

 • Minimalizuje prerušenie elektrickej energie len na konkrétnu oblasť s chybou.
 • Umožňuje efektívnejšiu lokalizáciu a nápravu poruchy.
 • Zabezpečuje, že hlavný prúdový chránič (napr. v hlavnej rozvodnej skrini) sa nevyplní kvôli chybe v jednej z vetiev systému.

V praxi sa často využíva kombinácia krátkodobého a selektívneho oneskorenia v závislosti od špecifik systému a očakávaných prevádzkových podmienok. Vybraný typ oneskorenia by mal byť nastavený tak, aby optimálne chránil zariadenie a zároveň minimalizoval možné prerušenie prevádzky.

4. Kontrola funkčnosti testovacím tlačidlom

Väčšina prúdových chráničov je vybavená testovacím tlačidlom. Toto tlačidlo umožňuje overiť funkčnosť zariadenia tým, že simuluje chybový prúd a spôsobí vyplenie chrániča. Pravidelná kontrola pomocou tohto tlačidla zabezpečuje, že chránič je stále v pracovnom stave a schopný poskytnúť ochranu v prípade skutočnej chyby.

5. Aplikácie a normy

5.1 Ochrana pred dotykom

V prípade, keď osoba alebo zviera príde do nepriameho kontaktu s časťou elektrickej inštalácie, môže vzniknúť nebezpečný rozdielový prúd. Prúdové chrániče s IΔn ≤ 300mA sa preto používajú na ochranu pred týmto druhom kontaktu.

Oveľa vážnejším je priamy kontakt s elektrickým vodičom. V takomto prípade môže menší prúd spôsobiť vážne zranenia alebo dokonca smrť. Prúdové chrániče s hodnotou IΔn ≤ 30mA sú navrhnuté tak, aby rýchlo vypli napájanie predtým, než môže dôjsť k zraneniu.

5.2 Ochrana proti požiaru

Nebezpečenstvo požiaru môže vzniknúť v dôsledku elektrických porúch alebo chýb. Normy DIN VDE 0100-482 a IEC 60364-4-482 jasne stanovujú, že v TN a TT systémoch musia byť vodiče chránené prúdovými chráničmi s IΔn ≤ 300mA. V určitých aplikáciách, kde môže vzniknúť požiar v dôsledku odporových porúch, ako je sálavé stropné vykurovanie, je potrebné použiť prúdové chrániče s IΔn = 30mA.

 

5.3 Chrániče s hodnotou IΔn ≤ 100mA

Často sa používajú v situáciách, kde je potrebná vyššia citlivosť na chybové prúdy ako pri bežných aplikáciách, ale nie je potrebná taká vysoká citlivosť ako pri chráničoch s IΔn ≤ 30mA. Konkrétne použitie zahrňuje:

 1. Priemyselné zariadenia a stroje: Mnohé priemyselné stroje a zariadenia môžu generovať chybové prúdy, ktoré sú vyššie ako tie v bežných domácnostiach, ale stále pod úrovňou, kde by mohli predstavovať vážne riziko. Chrániče s IΔn ≤ 100mA pomáhajú identifikovať a riešiť tieto chyby skôr, ako by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo ohrozenie osôb.

 2. Vedenia s dlhšou dĺžkou: Dlhé elektrické vedenia môžu akumulovať väčšie chybové prúdy, a preto môže byť vhodné použiť citlivejší chránič.

 3. Oblasti s vyšším rizikom požiaru: V oblastiach, kde je vyššie riziko vzniku požiaru v dôsledku elektrických porúch (napr. sklady s horľavými materiálmi), môže byť vhodné použiť chrániče s IΔn ≤ 100mA na rýchlu detekciu a elimináciu chybových prúdov.

 4. Oblasti so zvýšeným rizikom elektrolytického poškodenia: V miestach, kde môže dôjsť k elektrolytickému poškodeniu, napr. pri vodných riešeniach alebo v blízkosti zemných elektród, môžu chrániče s IΔn ≤ 100mA poskytnúť vhodnú ochranu.

 5. Aplikácie s citlivým elektronickým zariadením: V niektorých prípadoch môžu chybové prúdy poškodiť alebo skresliť fungovanie citlivého elektronického zariadenia, a preto je potrebná vyššia citlivosť chrániča.

Je dôležité poradiť sa s odborníkom pri výbere prúdových chráničov pre konkrétnu aplikáciu, aby sa zabezpečila optimálna ochrana a bezpečnosť.

6. Záver

Správna voľba, inštalácia a údržba prúdových chráničov je kľúčová pre zabezpečenie optimálnej bezpečnosti elektrických inštalácií. Vývoj a inovácie v oblasti prúdových chráničov neustále pokračujú, aby sa dosiahol ešte vyšší štandard bezpečnosti pre všetkých užívateľov elektrických systémov.

Prejsť do kategórie: Prúdové chrániče

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz